Regulamin Festiwalu

6. Harcerski Festiwal Filmowy w Gdyni

Regulamin Festiwalu

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Harcerski Festiwal Filmowy w Gdyni to przegląd filmów harcerskich, konkurs harcerskich filmów amatorskich oraz akcje towarzyszące.

 2. Organizatorem Harcerskiego Festiwalu Filmowego w Gdyni jest Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Miasto Gdynia oraz Gdyńskie Centrum Filmowe.

 1. Celem Harcerskiego Festiwalu Filmowego jest popularyzacja harcerstwa, tworzenia materiałów filmowych przez środowiska harcerskie, integracja środowiska harcerskiego , a także wyróżnienie najlepszych prac oraz ich twórców.

 2. Harcerski Festiwal Filmowy w Gdyni odbędzie się w dniach 20 – 22 kwietnia 2018 roku w Gdyńskim Centrum Filmowym.

 3. Harcerski Festiwal Filmowy w Gdyni jest imprezą otwartą, ale skierowaną szczególnie do harcerek i harcerzy ze wszystkich organizacji harcerskich.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W 6. HFF W GDYNI

 1. Uczestnikiem jest patrol harcerski:

  • zastęp zastępowych (zastępowi oraz harcerze powyżej 14 roku )

  • drużyny i patrole wędrownicze

  • kadry drużyn i gromad

  • gromady zuchowe

  • instruktorki/ instruktorzy

  • harcerki/harcerze starsi

 1. Gromady zuchowe mogą wziąć udział tylko i wyłącznie w pokazie przeznaczonych dla gromad zuchowych w sobotę 21 kwietnia 2018.

 1. Każdy patrol musi posiadać pełnoletniego opiekuna.

 1. Zgłoszenie należy wysłać przez formularz dostępny na stronie internetowej Festiwalu.

 1. Zgłoszenia zbierane są od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018.

 1. W zgłoszeniu należy podać liczbę osób w patrolu, a listę imienną przesłać do 31 marca 2018.

 1. Za udział w Harcerskim Festiwalu Filmowym w Gdyni pobierana jest składka programowa w wysokości 25 zł od każdego członka patrolu.

 1. Składka programowa będzie zbierana na konto Festiwalu do dnia 16 kwietnia 2018.

 2. Organizator zapewnia:

  • naszywka
  • pakiet uczestnika

  • pieczywo i napoje w bazie noclegowej,

  • obiad i kolacja w sobotę 21 kwietnia,

  • nocleg,

  • napoje w GCF

10. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do udziału we wszystkich punktach programu.

11. Za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez patrol odpowiada opiekun.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE FILMÓW

   1. Uczestnikiem konkursu filmów może być zastęp harcerski, gromada zuchowa, drużyna harcerska, wędrownicza, krąg starszoharcerski, KPH lub inna jednostka bez względu na organizację harcerską w której działają. Uczestnikami mogą być także pojedynczy harcerze lub harcerki.

   2. Przekaz zgłaszanych filmów nie może kolidować z ideałami harcerskimi.

   3. Filmy należy zgłaszać do jednej z następujących kategorii:

    • Film promocyjny / ZHR

    • Film fabularny

    • Film zuchowy

    • Film animowany

    • Film historyczny

   1. Szczegółowy opis każdej z kategorii dostępny jest na stronie internetowej Festiwalu.

   2. Każdy patrol może zgłosić kilka filmów, ale tylko jeden do każdej z kategorii.

   3. Filmy mogą być wykonane jako różnego rodzaju gatunki filmowe (np. reportaż, wywiad, film fabularny, komediowy, dokumentalny, zajawki).

   4. Minimalny czas trwania filmu wynosi 3 minuty ( wyjątkiem są zajawki filmowe i film promocyjny).

   5. Czas trwania zgłaszanego filmu nie może przekraczać 10 minut.

   6. Zgłaszany film nie może być nakręcony wcześniej niż w 2014 roku.

   7. Twórcy filmów mogą wykorzystywać materiały takie jak muzyka lub fragmenty innych filmów, ale tylko zgodnie z prawem tj po zakupie odpowiedniej licencji na wykorzystanie niekomercyjne lub wykorzystując materiały na licencji otwartej i darmowej.

   8. W przypadku zakupu licencji, Twórca pokrywa wszystkie koszty związane prawami autorskimi.

IV. ZGŁOSZENIE NA KONKURS FILMÓW

   1. Aby zgłosić film należy:

    dostarczyć/nadesłać go wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia do Koordynatorki konkursu filmów na adres: |

    Barbara Kosińska

    ul. Złota 23

    81- 154 Gdynia

    LUB

    po skontaktowaniu się z Koordyantorką konkrusu filmów, udostępnić film za pośrednictwem Internetu i przesłać skan karty zgłoszenia filmu na adres kosinska.basia14@gmail.com

   2. Karta Zgłoszenia jest dostępna na stronie internetowej Festiwalu.

   3. Każdy zgłaszany film musi mieć swoją Kartę Zgłoszenia.

   4. Filmy konkursowe wraz z Kartami Zgłoszeń należy dostarczyć do dnia 16 kwietnia 2018 roku.

   5. Filmy dostarczone po tym terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie, ale mogą zostać wyświetlone.

   6. Przekazanie Organizatorowi filmu wraz z kartą zgłoszeń jest równoznaczne ze zgłoszeniem go do konkursu filmów.

   7. Zgłoszony film musi być przekazany na nośniku cyfrowym. Nie zalecamy używania mocno kompresujących kodeków ani formatów.

   8. Materiał powinien być zarejestrowany, edytowany i wysłany w rozdzielczości nie niższej niż 640 na 480px (w przypadku innych proporcji, krótszy bok powinien być nie krótszy niż 480px).

   9. Przesłane filmy zostaną obejrzane przez Organizatora Harcerskiego Festiwalu Filmowego w Gdyni i zostaną poddane wstępnej selekcji w każdej z kategorii.

   10. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszonego filmu z powodu jego słabej jakości technicznej, złego formatu, przesłania sprzecznego z ideą harcerską, wątpliwej wartości artystycznej bądź brakiem posiadania niezbędnych licencji na użytkowanie materiałów w filmie.

   11. Lista filmów zakwalifikowanych do Konkursu filmów będzie systematycznie publikowana na stronie internetowej Festiwalu od dnia 20 marca 2018 roku.

   12. Twórcy zostaną również powiadomieni za pomocą e-maila/wiadomości SMS podanych na Karcie Zgłoszenia, o dopuszczeniu ich filmu do konkursu.

V. JURY I NAGRODY

   1. Filmy dopuszczone do konkursu filmów będą oceniane przez 4 osobowe Jury podczas pokazu na Festiwalu.

   2. Skład Jury określa Organizator i zostanie on przedstawiony podczas Festiwalu przez Sekretarza Jury.

   3. Członkowie Jury nie mogą brać udziału w konkursie.

   4. Werdykty Jury Harcerskiego Festiwalu Filmowego w Gdyni są ostateczne i niepodważalne.

   5. Twórcy filmów po ogłoszeniu wyników mają możliwość wglądu do oceny swojego filmu, zgłaszając się do Sekretarza Jury.

   6. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas gali zakończenia Festiwalu.

   7. Nagrody zostaną wręczone najlepszym filmom w każdej z kategorii oraz zostaną wręczone HarcOskary w następujących kategoriach:

    1. ZA NAJLEPSZA DOBRANĄ MUZYKĘ
    2. ZA NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE
    3. NAJLEPSZY AKTOR / AKTORKA
    4. NAJLEPSZY SCENARIUSZ
   8. Przyznana zostanie również nagroda publiczności, wytypowana podczas głosowania po pokazie wszystkich filmów konkursowych na Festiwalu.

   9. Jury ma prawo przyznać nagrody specjalne poza kategoriami oraz w danych kategoriach wyróżnienia.

   10. Twórcy nagrodzonych filmów otrzymają dyplom, statuetkę, nagrodę rzeczową oraz gadżety.

   11. Regulamin oceniania filmów i karta oceny zostaną opublikowane na stronie internetowej Festiwalu do dnia 20 marca 2018

   12. Twórcy filmów mogą otrzymać za wszystkie zgłoszone filmy maksymalnie 3 nagrody, każdego rodzaju tj.: najlepszy film w danej kategorii, wyróżnienie w danej kategorii i nagroda specjalna.

VI. UWAGI KOŃCOWE

   1. Organizator zastrzega że nadesłane materiały nie zostaną zwrócone.

   2. Organizator nie zwraca Twórcom filmów kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Planowany jest zwrot części kosztów przejazdów twórców filmów (kwota zależna od otrzymanego dofinansowania, informacja w tej sprawie pojawi się do końca lutego).

   3. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na wykorzystanie swego wizerunku na zdjęciach i ich publikację.

   4. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator Harcerskiego Festiwalu Filmowego w Gdyni.

   5. Zgłoszenie udziału w Harcerskim Festiwalu Filmowym w Gdyni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

phm. Piotr

Felkier HR

Organizator Festiwalu

pwd. Łukasz Konczal

kwatermistrz Festiwalu

 

 

Karta zgłoszenia filmu do konkursu filmów (doc): KARTA

Karta zgłoszenia filmu do konkursu filmów (PDF): KARTA